vedtægter for Fodslaw-Jammerbugten

 

 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.

§ 1.   Foreningens navn er Fodslaw-Jammerbugten.

 

§ 2.   Hjemstedet er Jammerbugten kommune

 

§ 3.   Foreningen skal være tilsluttet FODSLAW's hovedforening og skal følge de beslutninger, der bliver vedtaget på FODSLAW's repræsentantskabsmøder.

 

Foreningen kan være medlem af Dansk Motions Forbund og andre lokale, nationale og internationale organisationer, hvis formål ikke strider mod FODSLAW's formål.

 

§ 4.   Lokalforeningens formål er - under kammeratlige former - at udbrede kendskabet til og fremme forståelsen for det danske land og dets natur, gennem tilrettelæggelse af motions- og vandreture. Turene er uden konkurrencemomenter.

 

Foreningen kan tilrettelægge andre arrangementer for medlemmerne, der ikke strider mod FODSLAW's formål.

MEDLEMSKAB.

§ 5.   Medlem af lokalforeningen er de medlemmer af Hovedforeningen FODSLAW, der er bosiddende i området. Medlemmer kan dog vælge at være tilknyttet eller at blive overført til en anden lokalforening ved henvendelse til hovedforeningens kontor. Medlemskabet omfatter ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

 

Udelukkelse af et medlem kan foretages af bestyrelsen. Udelukkelsen kan af medlemmet indbringes for hovedforeningens bestyrelse til endelig afgørelse.

KONTINGENT.

§ 6. Kontingent opkræves af hovedforeningen. Lokalforeningens andel af kontingent besluttes på det årlige repræsentantskabsmøde. Lokalforeningen kan ikke herudover kræve kontingent, men kan opkræve gebyr for deltagelse i arrangementer, lokalt medlemsblad m.v.

GENERALFORSAMLING.

§ 7. Lokalforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 2 måneder efter regnskabsårets udløb, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i hovedforeningens medlemsblad. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.        Valg af dirigent

2.        Bestyrelsens beretning

3.        Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.        Indkomne forslag

5.        Valg af bestyre/se

6.        Valg af revisorer

7.        Eventuelt

 

§ 8.   Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

§ 9.   Generalforsamlingen træffer, hvor ikke andet er bestemt, sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal personvalg ske skriftligt.

 

Ved afstemninger er hvert familiemedlemskab repræsenteret med 1 stemme.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller på begæring af mindst 1/3 af medlemmerne, l lokalforeninger med over 75 medlemmer kan 25 medlemmer begære ekstraordinær generalforsamling. Begæringen skal indeholde forslag til dagsorden. Bestyrelsen foranlediger den ekstraordinære generalforsamling afholdt inden 2 måneder efter begæringens modtagelse. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem og til hovedforeningen med angivelse af dagsorden.

 

Hovedforeningens bestyrelse er berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i lokalforeningen, såfremt lokalforeningens bestyrelse ikke:

 

a)         indkalder til lovmæssig ordinær generalforsamling

 

b)         varetager medlemmernes eller FODSLAW's interesser.

BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD.

§ 11 Foreningen ledes af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer på minimum 3[1], men helst 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler posterne mellem sig.

 

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen, så nært som det er muligt, er på valg det ene år, og de øvrige det andet år. Formand og kasserer må ikke være samme person.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal der føres en forhandlingsprotokol.

På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Kun medlemmer af foreningen kan vælges til eller fortsætte som bestyrelsesmedlem.

 

§ 12 Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 13 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling og efterfølgende godkendelse af hovedforeningens bestyrelse.

 

§ 14 Det påhviler formanden senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling at indsende beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år samt det reviderede regnskab til hovedforeningen.

ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION.

§ 15 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december[2].

Regnskabet skal være godkendt af foreningens 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for en 1-årig periode. På generalforsamlingen vælges tillige en revisorsuppleant for 1 år.

Revisorerne kan ikke samtidig være medlemmer af bestyrelsen.

 

Såfremt kassereren ikke er bogførings- eller regnskabskyndig, kan der anvendes bistand inden for - eller uden for medlemskredsen.

 

Kassereren er ansvarlig for bogføringen og regnskabsaflæggelsen.

 

§ 16 Lokalforeningen kan ikke bringes til at hæfte for hovedforeningens gæld. Hovedforeningen hæfter ikke for lokalforeningens gæld.

 

§ 17 Foreningens likvide midler skal til enhver tid være indsat i bank eller sparekasse på konti, der lyder på foreningens navn. Kassereren må være i besiddelse af en efter forholdene passende kassebeholdning.

VEDTÆGTSÆNDRINGER, OPLØSNING.

§ 18 Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Ændringsforslagene skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Ændringer af vedtægternes §§ 1-6 kan kun ske efter forudgående godkendelse af hovedforeningens bestyrelse.

 

Ændringer, der er foranlediget af vedtagelser på FODSLAW's repræsentantskabsmøde, kan foretages af bestyrelsen, dog således at disse forelægges på næstkommende generalforsamling til orientering.

 

Det påhviler formanden, uden unødigt ophold, at fremsende de vedtagne ændringer til hovedforeningen.

 

§ 19 Foreningen kan kun opløses, såfremt det vedtages på 2 efter hinanden - med mindst 14 dages mellemrum - følgende generalforsamlinger, med mindst 3/4 af de fremmødte stemmer.

Hovedforeningen skal underrettes om sådanne forslag mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 20 l tilfælde af opløsning af en lokalforening anvendes eventuel formue efter de regler, der kan godkendes af den pågældende kommune. Gælder der for kommunen ingen særlige regler, indsættes en eventuel formue på en spærret konto under hovedforeningen, til oprettelse af en eventuel ny lokalforening i regionen. Midlerne skal blive stående i 3 år. Er der inden for dette tidsrum ikke oprettet en ny lokalforening, råder hovedforeningen over midlerne.

 

 

Vedtaget på generalforsamling i Blokhus d. 17/9 2008.

 

Note 1. Bestyrelsen skal bestå af minimum 5 jf. Folkeoplysningslovens kap. 2 § 4, stk 2, såfremt der skal kunne søges kommunale tilskud eller anvendes kommunale lokaler uden beregning.

Note 2. Overgangsperioden løber fra 1/9 2008 – 31/12 2008 således at der aflægges 2 regnskaber på generalforsamling 2010. Et for overgangsperioden i 2008 og et for kalenderår 2009.

 [1] Bestyrelsen skal bestå af minimum 5 jf. Folkeoplysningslovens kap. 2 § 4, stk 2, såfremt der skal kunne søges kommunale tilskud eller anvendes kommunale lokaler uden beregning.

[2] Overgangsperioden løber fra 1/9 2008 – 31/12 2008 således at der aflægges 2 regnskaber på generalforsamling 2010. Et for overgangsperioden i 2008 og et for kalenderår 2009.